04

Afdeling Autovak

Cor Baltus, voorzitter

Het afgelopen jaar was in meerdere opzichten sprake van een kantelpunt voor afdeling Autovak. Zo kwam, na een periode van consolidaties en overnames, de sectie RAI Aftermarket in 2016 in rustiger vaarwater. “Dit vertaalde zich in praktisch alle autovaksegmenten in marktherstel, meer vertrouwen in de toekomst en een grotere investeringsbereidheid”, zegt afdelingsvoorzitter Cor Baltus. Tegelijkertijd stelt hij vast dat de herpositionering van Autovak in de secties Automotive Industry, Equipment en Aftermarket, er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat de nieuwe secties een betere afspiegeling vormen van de gewijzigde marktdynamiek met als doel dichter bij de leden te staan.

Marktontwikkelingen

Volgens Baltus heeft de aftermarket zich in 2016 positief ontwikkeld. Nadat de onderhoudsvraag een aantal jaren een dalende lijn liet zien, vindt sinds eind 2015 en begin 2016 een substantieel herstel plaats.  Lees meer >

europese vlaggen

Europese lobby

Baltus en Van de Braak benadrukken de verbeterde slagkracht en de efficiencywinst die de nieuwe sectiestructuur heeft opgeleverd. De drie secties die de afdeling per 2017 vervangen hebben naar het oordeel van Baltus het grote voordeel dat ieder afzonderlijk feitelijk een homogene ledengroep vormt.    Lees meer >

vehicle-to-vehicle

Voertuigdata

Een onderwerp dat in 2016 hoog op de Autovak agenda stond was de toegang tot voertuigdata. Een actueel onderwerp nu auto’s in een verhoogd tempo ‘connected’ worden. De vraag die daarbij centraal staat luidt: wie is eigenaar van die data en wie krijgt of heeft toegang tot die data? Lees meer >

Roetfilters en APK

De leden van de sectie Equipment zijn erin geslaagd om het onderwerp roetfilters en APK in Den Haag op de politieke agenda te krijgen.   Lees meer >

APK

EQUIPVAK

De traditionele rol die de AutovakRAI als branchebreed event speelde is inmiddels vervangen door specifieke op de doelgroep toegespitste evenementen en activiteiten, zoals EQUIPVAK voor de sectie Equipment en de Tech-Day’s voor de sectie Automotive Industry. Lees meer >

Tech Days

Made in Holland Tech-Days

Een initiatief dat de Nederlandse automotive toeleveranciers uit de sectie Automotive Industry in staat stelt zich bij autofabrikanten te presenteren en te profileren betreft de ‘Made in Holland Tech-Days’. Het gaat daarbij om een soort handelsmissie nieuwe stijl.  Lees meer >

Industrieele Groote Club

Captains Dinner

Een van de nieuwe initiatieven van de sectie Automotive Industry zijn de zogeheten ‘Captains Dinners’. Doel van deze bijeenkomsten is om tijdens het diner een gedachtenwisseling op gang te brengen over een aantal actuele thema’s.  Lees meer >

Jeroen van de Braak

Onderzoek en marktontwikkelingen

Om de leden optimaal te kunnen ondersteunen in hun bedrijfsvoering en hen tools en handvatten aan te reiken die marktontwikkelingen en eventuele kansen en bedreigingen inzichtelijk maken, laat de sectie Aftermarket regelmatig marktstudies uitvoeren.  Lees meer >

Uitdagingen

De nieuwe structuurwijziging van Autovak in secties betekende de facto dat er in 2016 een einde kwam aan het voorzitterschap van Cor Baltus.  Lees meer >

40 jaar Autovak

Behaalde resultaten

Nieuwe sectiestructuur zorgde voor meer efficiency en slagkracht.
Dankzij een sterke Autovak-lobby ligt er nu een mandaat bij de Europese Commissie om te komen tot een Open Telematica Platform (OTP).
De afdeling is er in geslaagd het onderwerp roetfilters en APK op de Haagse politieke agenda te krijgen.
EQUIPVAK als nieuw en uniek beursconcept neergezet.