02

RAI Vereniging

Beeldbepalend zijn en blijven

Voor RAI Vereniging was 2016 een bewogen en dynamisch jaar, waarin de omslag van vijf afdelingen naar negen secties zijn beslag kreeg. Die transitie zorgde op veel terreinen, zowel nationaal als internationaal, voor een sterk verbeterde zichtbaarheid, constateren algemeen voorzitter Steven van Eijck en directeur Olaf de Bruijn. Het draagvlak en de slagkracht van RAI Vereniging werden bovendien versterkt door de integratie van CarrosserieNL en de intensievere samenwerking met AutomotiveNL. Het ledental groeide van 500 naar ruim 700 en als mede-initiatiefnemer van een nieuwe brede mobiliteitsalliantie werd de politiek een integraal plan aangereikt om Nederland in beweging te houden.

Amtrium

Aanpassing organisatiestructuur

De noodzaak om de interne organisatiestructuur aan te passen werd volgens Van Eijck manifest toen duidelijk werd dat de huidige relevante thema’s in de mobiliteitswereld niet zijn af te dekken met voertuiggeoriënteerde afdelingen.  Lees meer >

Verbeterde zichtbaarheid

Van Eijck beklemtoont dat het begin 2016 ingezette transformatieproces inmiddels duidelijk vruchten heeft afgeworpen, hetgeen zich onder meer heeft vertaald in een aanzienlijk verbeterde zichtbaarheid in de media.  Lees meer >

Mobiliteitsalliantie
europese vlaggen

Internationale focus

Niet alleen binnen Nederland, maar ook daarbuiten wil RAI Vereniging zich nadrukkelijker manifesteren.  Lees meer >

New Mobility Foundation

Een initiatief waarbij RAI Vereniging haar maatschappelijke betrokkenheid toont is de oprichting samen met een aantal partners van de New Mobility Foundation. Van Eijck: “Deze organisatie stelt zich tot doel kwetsbare groepen in de samenleving te faciliteren opdat zij mobiel kunnen worden of blijven. Wij vonden het bijzonder eervol dat oud-premier Jan Peter Balkenende zich bereid toonde het voorzitterschap van deze stichting te willen bekleden.”

Uitdaging

Samenvattend stellen Van Eijck en De Bruijn vast dat RAI Vereniging met de vernieuwde structuur, de genomen maatregelen en de huidige personele bezetting optimaal is toegerust voor de toekomst. Beiden zien het als een uitdaging voor 2017 om, vanuit het maatschappelijk initiatief dat is genomen met het realiseren van de mobiliteitsalliantie, beeldbepalend te zijn en te blijven tijdens de komende kabinetsperiode.